روش کار با ایده‌های بزرگ در آموزش علوم تجربی به دانش‌آموزان

شما اینجا هستید

در سال ۲۰۰۹ یک گروه از کارشناسان آموزش علوم در سمیناری به دور هم گرد آمدند تـا ایـده‌هـای کلیـدی در آمـوزش علـوم تجربی که از طریق آنها دانش‌آموزان می‌توانند جهان اطراف را بشناسند، لذت برند و شگفت زده شوند را تعیین کنند. آنان بـه صراحت وجود یک برنامه درسی علوم سنگین و قطعه‌قطعـه شـده را یکـی از چنـدین عـواملی شـمردند کـه باعـث مـی‌شـود دانش‌آموزان درس علوم تجربی را به مجموعه ای از حقایق از هم گسسته تلقی کنند که برای آنان بی‌معناست. آنـان بـه ایـن نتیجه رسیدند که بخشی از راه حل این مساله این است که درک دانش‌آموزان از علوم تجربی که "مجموعه از هم گسـیخته از دانش حقایق و تئوری است" را به سمت پرورش شناخت ایده‌های کلیدی، "ایـده‌هـای بـزرگ"، تغییـر دهنـد بـه طـوری کـه دانش‌آموز احساس کند علوم تجربی با زندگی روزمره آنان ارتباط دارد. حاصل این سمینار و کارهایی کـه بـه دنبـال آن انجـام شد، به عنوان "اصول و ایده‌های بزرگ آموزش" علوم تجربی انتشار یافت و به صورت آزاد توزیع و به چندین زیان ترجمه شـد که مورد اقبال مخاطبان علاقمند به آموزش علوم در نقاط مختلف جهان قرار گرفت. پنج سال بعد علاوه بر دلایل اولیه ای کـه بر پرورش ایده‌های بزرگ در آموزش علوم تاکید داشت، چندین دلیل دیگر هم که بر لزوم این کار تاکید می‌کرد مطـرح شـد.
به این دلیل همان گروه قبلی کارشناسان آموزش علوم در دومین سمینار بین‌المللی، که توسط کارشناسان تغییر برنامه درسی برگزار گردید، شرکت کردند تا کار قبلی را بررسی و تکمیل کنند. این سمینار در سال ۲۰۱۴ با پشتیبانی مالی و سـخاوتمندانه وزارت آموزش‌وپرورش مکزیک برای همکاری در فعالیت‌های بین‌المللی و با همکاری موسسـات وابسـته بـه بعضـی از شرکت کنندگان و بعضی از افراد خصوصی تشکیل شد. در طی این سـمینار دو روز و نیمـه و نیـز در ادامـه آن تمـام شـرکت کنندگان به بررسی و اصلاح آنچه قبلاً منتشر شده بود پرداختند. آنان تمام جزییـات گفـت‌وگـوهـا و گـزارش‌هـای سـمینار را جمع‌آوری کردند. خوشبختانه وجود فرهنگ‌های متفاوت و تجارب متعدد شرکت‌کنندگان باعث شد کار بـه گونـه‌ای تـدوین شود که کارشناسان علوم در نقاط مختلف جهان بتوانند از آن استفاده کنند.

درباره طرح

فضای مجازی برای استفاده در موارد متعددی مفید است هرچند خطرات بالقوه و بالفعلی برای فرزندان در این فضا نيز وجود دارد که لازم است با مشارکت همه ذینفعان تدبیری هوشمندانه اتخاذ شود؛ این مهم نه‌فقط در ایران بلکه در بسیاری از کشورهای جهان امری مقبول و در حال پیگیری است.

 

ارتباط با ما

  • نشانی: تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی، پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، (مرکز تحقیقات مخابرات ایران)
  • تلفن: ۸۴۹۷۷۰۵۰
  • ایمیل: cop(at)itrc(dot)ac(dot)ir